Vedtægter

Organisationen for grønlandske studerende i Danmark.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den 13. november 2021.

 

Organisationens navn og hjemsted

§1.  AVALAK

Stk. 2
Løvstræde 6, 3. Sal, 1152 København K

 

Organisationens formål

§ 2  Organisationens formål er, at varetage grønlandske studerendes, herunder tilhørende børns, daglige interesser under studietiden, såvel sociale, bolig-, økonomiske- og uddannelsesmæssige forhold, herunder;

Stk. 2
Forhandle bedre vilkår for grønlandske studerende.

Stk. 3
Formidle informationer om almene danske studie relateret forhold for nye og kommende studerende i Danmark, i samarbejde med lokalforeningerne.

Stk. 4
Byde alle nye studerende velkommen og invitere dem for at blive en del af AVALAK.

Stk. 5
Afholde arrangementer, der er relevante for målgruppen, herunder Seminar, Fællestræf og Generalforsamling, såfremt dette er muligt.

Organisationens politiske stilling

§ 3 Organisationen skal til enhver tid være partipolitisk uafhængig.

KAPITEL 2

LOKALFORENINGER

§ 4 AVALAK er en landsorganisation med følgende lokalforeninger:

a. AVALAK København.

b. AVALAK Odense.

c. AVALAK Aarhus.

d. AVALAK Aalborg.

Stk. 2
Lokalforeningerne har forvaltningsret over deres egen økonomi. Lokalforeningerne er forpligtede til at afgive statusrapport af lokalforeningernes drift og økonomi under hovedbestyrelsesmøder samt organisationens generalforsamling.

Stk. 3
Lokalforeningerne fastsætter selv deres vedtægter inden for rammerne af organisationens vedtægter. Lokalforeningernes vedtægter kan ændres ved lokalforeningernes generalforsamling. Ændringer af lokalforeningernes vedtægter skal straks meddeles organisationen. 

Stk. 4
Lokalforeningerne kan på vegne af AVALAK udtale sig til offentligheden og lave pressemeddelelser.
Før pressemeddelsen offentliggøres, bør den godkendes af organisationens hovedbestyrelse.

Stk. 5
Lokalforeningerne er forpligtede til at være vært ved afholdelse af AVALAK’s vedtægtsbestemte arrangementer jf. § 2, Stk. 5

a. Såfremt en lokalforening er i dvale eller opløst, vil den enkelte lokalforening fritages for værtsskab det pågældende år.

b. Såfremt en lokalforening har under 5 bestyrelsesmedlemmer kan de fritages for værtsskab af vedtægtsbestemte arrangementer jf. § 2, Stk. 5

Stk. 6
Hver lokalforening skal vælge 2 hovedbestyrelsesrepræsentanter, og disse skal vælges før organisationens generalforsamling afholdes.

MEDLEMMER

§ 5 Enhver er velkommen til at blive medlem af AVALAK, såfremt organisationens formål jf. §2-3 anerkendes.

Stk. 2
Man bliver medlem ved at betale et års kontingent. Medlemskabet varer fra 1. september til 31. august.

Stk. 3
Kontingentet betales til den lokalforening der hører til den region man er bosat i jf. § 4

Stk. 4
Medlemskabet gælder i hele Danmark og giver fordel i sociale arrangementer som AVALAK tilbyder både lokalt og landsdækkende.

KAPITEL 3

GENERALFORSAMLING

§ 6 Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år, ørste weekend i november, såfremt dette er muligt.

Stk. 3
Til generalforsamlingen kan hovedbestyrelsen samt delegerede udpeget i lokalforeningerne stemme.

a. Lokalforeningerne jf. §4 kan hver sende 5 medlemmer, udover hovedbestyrelsesrepræsentanter, som stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Stk. 4
Alle deltagere til generalforsamlingen som anerkender AVALAK’s formål jf. § 2, kan stille op til bestyrelsesposterne.

Stk. 5
Alle udgifter godkendt af hovedbestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen betales af organisationen.

§ 7 Hovedbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling senest 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2
Forslag til generalforsamling sendes til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3
Beretninger fra lokalforeningerne, bør så vidt muligt, sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Hovedbestyrelsesmedlemmerne, undtagen hovedbestyrelsesrepræsentanter, skal hver især skrive en kort årsberetning, med henblik på at overføre arbejdsopgaverne forsvarligt til den kommende nye bestyrelse. Disse skal så vidt muligt være i formandens hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
Hovedbestyrelsen tilgængeliggøre indkomne forslag, dagsorden og regnskab 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Åbning.

2. Valg af dirigent samt 2 referenter. (Valg af referenter skal så vidt muligt findes blandt ikke stemmeberettigede og om muligt før generalforsamlingen. Arrangør har ansvar for dette.)

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Kort beretning fra hovedbestyrelsen.

5. Kort beretning fra lokalforeningerne.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

7. Fastlæggelse af organisationens tilskud til lokalforeningerne.

8. Fastlæggelse af medlemskontingent.

9. Fremlæggelse af budgetforslag.

10. Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til vedtægterne.

11. Uddelegering af Seminar, Fællestræf og Generalforsamling til lokalforeningerne.

12. Valg af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Kommunikationskoordinator

e. International Officer

Stk. 2
Valgene foregår ved anonym afstemning.

Stk. 3
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt.

Stk. 4
De opstillede må sikre, at de opholder sig i Danmark mindst 1 år fra opstillingstidspunktet og at de kan varetage bestyrelsesposten under hele varigheden. Her ses bort fra ferie, praktik og lignende udveksling udenfor Danmark.

Stk. 5
Den opstillede skal være til stede under valget. Hvis kandidaten af personlige årsager er forhindret i at deltage fysisk, kan vedkommende deltage elektronisk og stille op til valg.

Stk. 6
Hvis et bestyrelsesmedlem, i den siddende hovedbestyrelse, ikke kan være fysisk til stede, kan der gives adgang til at deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk.

Stk. 7
I tilfælde af, at der ikke kan opstilles og vælges en bestyrelse der kan varetage organisationens drift, varetager den eksisterende bestyrelse, organisationens drift, indtil afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal tilse, at den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt hurtigst muligt jf. de gældende vedtægter.

§ 8 AVALAK skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, hvis hovedbestyrelsen eller 2 lokalforeninger finder det påkrævet.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 9 AVALAK skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, hvis hovedbestyrelsen eller minimum 2 lokalforeninger finder det påkrævet.

Stk. 2
Ved ekstraordinær generalforsamling fastsættes dagsorden efter behov.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 10 AVALAK kan foretage vedtægtsændringer på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2
Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede og er gældende fra vedtagelsestidspunkt. Hovedbestyrelsen skal informere lokalbestyrelsen om ændringerne.

KAPITEL 4

HOVEDBESTYRELSEN

§ 11 Hovedbestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling jf. § 6. Jf. §4, stk. 6, har hver lokalforening valgt 2 hovedbestyrelsesrepræsentanter før hovedbestyrelsens generalforsamling.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen skal følge AVALAK’s arbejdshåndbog. Håndbogen indeholder redskaber og arbejdsopgaver som hver post kan bruge i sit arbejde. Dette kan tilpasses med tiden og ændring skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 3
Hovedbestyrelsesmedlemmer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt.

§ 12 Hovedbestyrelsen skal engagere sig i lokalforeningernes drift. Det er også hovedbestyrelsens ansvar at organisationens vedtægter følges.

§ 13 Hovedbestyrelsen skal engagere sig i lokalforeningernes drift. Det er også hovedbestyrelsens ansvar at organisationens vedtægter følges.

Stk. 2
Fuldtallig deltagelse ved hovedbestyrelsesmøderne skal tilstræbes. Hvis en hovedbestyrelsesrepræsentant er forhindret, skal lokalforeningen tilstræbe at en suppleant møder op.

Stk. 3
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 4 hovedbestyrelsesmedlemmer er tilstede, inklusiv formand eller næstformand.

Stk. 4
Ved afstemninger under hovedbestyrelsesmøder er simpelt flertal afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Ved beslutninger af vigtig karakter skal mindst halvdelen af hovedbestyrelsen være til stede. Dette kan fraviges ved presserende sager.

Stk. 6
Suppleanter har samme rettigheder og pligter, som de ordinære bestyrelsesmedlemmer. De har fuldt adgang til alle informationerne vedrørende bestyrelsesarbejdet.

Stk. 7
Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem afgår i utide, har hovedbestyrelsen ret til at finde en afløser.

Stk. 8
Såfremt en hovedbestyrelsesrepræsentant afgår i utide, er det lokalforeningens pligt at erstatte vedkommende.

Stk. 9
ed forsømmelse af arbejdsopgaver i sådan en grad, at det går udover AVALAK´s overordnede formål jf. § 2 kan hovedbestyrelsen udvælge en afløser blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 10
Mødearrangementer, arrangeret af hovedbestyrelsen skal varsles, hvis muligt, 7 dage før til lokalforeningerne. Lokalforeningerne har mulighed for at fremsende forslag.

Stk. 11
AVALAK betaler hovedbestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet.

Stk. 12
Hovedbestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, medmindre hovedbestyrelsen har et begrundet ønske om at dette ikke sker.

Stk. 13
Dagsorden til hvert hovedbestyrelsesmøde skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af referent og ordstyrer.

b. Beretninger fra hovedbestyrelsesmedlemmer.

c. Opfølgning af arbejdsopgaver.

Stk. 14
Referat fra hovedbestyrelsesmødet skal gøres tilgængelig for medlemmer senest 14 dage efter afholdelse af mødet. Formand er ansvarlig for at tilgængeliggøre referatet.

ORGANISATIONENS ØKONOMI

§ 14 Hovedbestyrelsen skal søge tilskud fra Naalakkersuisut, fonde og lignende.

Stk. 2
Kassereren har tegningsret og formanden er tegningsberettiget.

Stk. 3
Personer med adgang til AVALAK´s konti, kasseformue eller lignende skal før tiltrædelse gøres opmærksom på følgende:

a. At der ved misbrug ikke skal være tvivl om at der vil blive draget til ansvar i henhold til den gældende danske foreningslov.

b. At vedkommende har pligt til at tilbagebetale evt. misbrug.

Stk. 4
Hele hovedbestyrelsen er ansvarlig for AVALAKs økonomi.

Stk. 5
Revisoren skal som minimum være registreret.

KAPITEL 5

OPHÆVELSE AF ORGANISATIONEN

§ 15 Organisationen kan kun ophæves under en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2
Under en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning om organisationens ophævelse tages, skal de delegerede afgøre, hvor organisationens aktiver, efter betaling af evt. gældsposter, skal henlægges eller videregives, idet organisationens formue alene kan anvendes til almennyttige formål.

Stk. 3
Såfremt ophævelse af organisationen bliver nødvendigt, skal de 4 lokalforeninger så vidt muligt prioriteres.

Stk. 4
Organisationen kan kun ophæves efter tilslutning af alle stemmeberettigede under generalforsamlingen.